Danh sách số báo danh dự thi ngày 31.03.2023

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.11.2023
2023-11-24 14:41 | 221

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 29.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI B - C NGÀY 24.11.2023
2023-11-22 15:16 | 267

Danh sách số báo danh ngày 24.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 20.11.2023
2023-11-17 16:08 | 248

Danh sách số báo danh dự thi ngày 20.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 26.10.2023
2023-10-24 16:07 | 545

Danh sách số báo danh dự thi ngày 26.10.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 24.10.2023
2023-10-21 10:33 | 280

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 24.10.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 19.10.2023
2023-10-17 14:17 | 288

Danh sách số báo danh dự thi ngày 19.10.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 18.10.2023
2023-10-17 11:34 | 361

Danh sách số báo danh ngày 18.10.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 28.09.2023
2023-09-26 09:15 | 308

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 28.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 25.09.2023
2023-09-22 08:24 | 415

Danh sách số báo danh dự thi ngày 25.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 18.09.2023
2023-09-17 07:32 | 310

Danh sách số báo danh ngày 18.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.08.2023
2023-08-24 15:11 | 460

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 29.08.2023