Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 24.01.2022

DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 11/01/2022
2022-01-08 10:15 | 95

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 11.01.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 27/12/2021
2021-12-24 13:14 | 245

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 27/12/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 29/11/2021
2021-11-26 11:14 | 154

Danh sách số báo danh ngày 29/11/2021


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 09.11.2021
2021-11-08 13:09 | 201

Danh sách số báo danh ngày 09.11.2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B1.1 - B2 - C NGÀY 08 - 09 - 10/07/2021
2021-07-01 09:26 | 367

Danh sách số báo danh ngày 08 - 09 - 10/07/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 10 - 11 - 12/06/2021
2021-06-04 08:46 | 248

Danh sách số báo danh ngày 10 - 11 - 12/06/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 27/05/2021
2021-05-24 08:56 | 386

Danh sách số báo danh ngày 27/05/2021


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 20.05.2021
2021-05-19 08:51 | 438

Danh sách số báo danh ngày 20.05.2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 12/05/2021
2021-05-08 08:16 | 343

Danh sách số báo danh ngày 12/05/2021


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 04.05.2021
2021-05-03 13:28 | 559

Danh sách số báo danh ngày 04.05.2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B1.1 - B2 - C NGÀY 08/04/2021
2021-04-05 10:20 | 341

Danh sách số báo danh ngày 08/04/2021