Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 20/05/2022

DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 19/04/2022
2022-04-18 14:12 | 166

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 19/04/2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 01/04/2022
2022-03-28 09:46 | 251

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 01/04/2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 01/03/2022
2022-02-26 09:03 | 338

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 01/03/2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 10/02/2022
2022-02-07 16:20 | 151

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 10.02.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 11/01/2022
2022-01-08 10:15 | 213

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 11.01.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 27/12/2021
2021-12-24 13:14 | 402

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 27/12/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 29/11/2021
2021-11-26 11:14 | 259

Danh sách số báo danh ngày 29/11/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B1.1 - B2 - C NGÀY 08 - 09 - 10/07/2021
2021-07-01 09:26 | 458

Danh sách số báo danh ngày 08 - 09 - 10/07/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 10 - 11 - 12/06/2021
2021-06-04 08:46 | 314

Danh sách số báo danh ngày 10 - 11 - 12/06/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 27/05/2021
2021-05-24 08:56 | 460

Danh sách số báo danh ngày 27/05/2021


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 12/05/2021
2021-05-08 08:16 | 423

Danh sách số báo danh ngày 12/05/2021