BIển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mữi tên nền xanh lam là loại biển gì dưới đây?

- Trả lời ý nào bấm phím số tương ứng ý đó
(chọn ý 3 bấm phím số 3)

- Muốn kết thúc làm bài:
bấm phím ESC --> phím ENTER

Thời gian còn lại để làm bài:
Kết thúc bài thi